สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 85 จากทั้งหมด148

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะจัดอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม (participatory interactive Workshop) ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในรายวิชาต่อไปนี้ 1. iResearcher (innovative researcher – นวัตกรรมการเป็นนักวิจัย) 2. iEducator (innovative educator – นวัตกรรมการเป็นนักการศึกษา) เนื่องจากหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานของท่าน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการฯ เอกสารแนะนำโครงการฯ แบะใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ด้วย

ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14”

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย กระทรวงคมนาคม และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินงานแบบบรูณาการของทุกภาคส่วนจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ร่วมนำเสนอนโยบายสาธารณะและแนวทางการบรูณาการในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย สำหรับปี 2562 นี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ มีมติร่วมกันในการจัดงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เดิน ขี่ ไป-กลับ ปลอดภัย)” (Play your part and share the road) ขึ้น ระกว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดของท่านเข้าร่วมลงทะเบียนงานสัมมนาฯ และชำระค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) เป็นเงิน 2,000 บาทต่อท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://roadsafetytythai.org/regis

ขอแจ้งกฎกระทรวงและประกาศการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซั่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2562

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซั่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2562 และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงดังกล่าว จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีผลใช้บังคับแล้ว กฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และการย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยหรือทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ หรือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต้องขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เสนอรายงานผลการดำเนินกิจการต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต นำเข้า หรือเก็บวัตถุออกฤทธิ์ต้องยื่นคำขออนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอแจ้งกฎกระทรวงและประกาศดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของท่านได้ใช้ประโยชน์ ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดกฎกระทรวงและประกาศดังกล่าวข้างต้นได้ทาง http://fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Main.aspx หัวข้อ “กฏหมายสำคัญ/กฏหมายออกใหม่”

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาดุริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง สาขาศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ประสงค์จะตีพิมพ์จะต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน วารสารมีกำหนดเผยเพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ร่วมกลั่นกรองอย่างน้อย 2 ท่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะ Double-blind peer review ในการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 รับตั้งแต่ 21 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://skruart.skru.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MBUREC National Conference 2019) หัวข้อ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักพุทธศาสตร์ พัฒนาชาติอย่างมั่นคง” (Discipline, Harmony and Services based on Buddhism toward a sustainable society development) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อค้นพบจากการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ จากงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทสต่อไป โดยรูปแบบของงานกำหนดให้มีการปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยร้อยเอ็ด จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาทราบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th/ และสแกน QR Code สำหรับผู้สนใจมีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์มาที่ E-mail: mburec.nc2019@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next