สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 120 จากทั้งหมด148

ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08-30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและแผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0-2504-7588-9 หรือทาง E-mail: stouconference@stou.ac.th

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาัลยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการจัดประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในวงกว้าง รวมทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่งผลงานร่วมนำเสนอ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ โดยมีกำหนดส่งผลงานถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 สามาภติดตามรายละเอียดได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/qd/tqed2019/,website ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว (qdswu.ac.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์) หรือ QR code

ประชาสัมพันธ์งานประชุม Scientific Symposium on Current and Future Cancer Research: Liver and Lung Cancer

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ ในหัวข้อ "การวิจัยปัจจุบันและอนาคต: โรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด (Scientific Symposium on Current and Future Cancer Research: Liver and Lung Cancer) ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์ การสาธารสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยและประเทศในภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านและบุคลกรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมครั้งนี้ด้วย ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cancer2019.cri.or.th

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese academy of Social Scuences, Scienves, CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ วช. ได้เปิดรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวัที่ 22 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดูลายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ ของ วช.http.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2579-2690 และ 0-2561-24445 ต่อ 203

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดการประชุมวิชาการ The 2nd Maejo-Engineo international Conference on Renewable Energy 2018 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา รวมถึงผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านพลังงานทดแทนได้สร้างเครือข่ายทางด้านพลังงานระดับประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียและยุโรป คณะผู้จัดงานจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากร นักวจัย และผู้สนใจ ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ทาง www.meicre.org หรือโทรสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-1805-6559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next