สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 47 จากทั้งหมด148

เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

วารสารวิชาการ กสทช. ซึ่งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพตั้งแต่ฉบับที่ตีพิมพ์ในปี 2563 จนถึงปี 2567 มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ วารสารวิชาการ กสทช. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ฉบับประจำปี 2563 โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนั้ บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิม์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใรวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ ชื่อว่า “วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” (Journal of International Studies, Prince of Songkla University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน์ (Review article) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ คณะวิเทศศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ ได่ที่ http://jis.fis.psu.ac.th/index.php.th/

แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฎกแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนตาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงปรับรูปแบบดารจัดประชุมวิชาการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Google Meet ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบส่งมา ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 โดยสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย และ ฟังบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ได้ที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสาร ชื่อ “วารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences)” ซึ่งบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางการพยาบาลและศาสตร์ทางสุขภาพ โดยกำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ครั้ง คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) , ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ในสังกัดของท่าน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) โดยกรอกข้อมูลที่ระบบ Thaijo ที่เว็บไซต์ http://he01.tci-thaijo.org/index-php/NurseNu

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคสามเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนายชนในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนายชนจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนายชนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีเนื้อหาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next