สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 109 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" (Research Creativity towards Sustainable Development) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน โดยส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019 อนึง หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดประสาน นางสาวฟิตรีนา ดาราแม หมายเลขโทรศัพท์ 0-7329-9635 หรือ 06-3749-0929

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยากรผู้้ชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 2กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ซึ่งค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ท่านละ 1,500 บาท รวมค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง (ดังเอกสารแนบ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-5 ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความรู้ด้านจริยธรรม จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ หากสนใจหรือมีข้อสอบถามเพิ่ม สามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017 E-mail : Research.re@western.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย "Inspiring Student Learning for Diverse Societies" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็น ต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปด้านการศึกษา โดยจะจัดขึ้น วนวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบ โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 1,200 บาท และบุคคลทั่วไป จำนวน 1,500 บาท อัตราสมาชิกจะให้ทั้งสมาชิกรายบุคคล และอาจารย์ที่สังกัดสถาบันสมาชิกนอกเหนือไปจากที่แต่ละสถาบันจะได้รับ 2 สิทธิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้วผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าละทะเบียน และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประชุมวิชาการและสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ http://thailandpod.org/ สำหรับวิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนสามารถดำเนินการ โดยโอนเงินผ่านบัญชีของสมาคม ควอท ชื่อบัญชี "สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไท (ควอท) ธนาคารทหารไทย สาขาพญาไท บัญชีเลขที่ 003-2-86111-4 ประเภทออมทรัพย์ และขอได้โปรอดส่งสำเนาการโอนเงินผ่านธนาคารมาที่อีเมล์ thailandpod@gmail.com ทั้งนี้ ขอความกรุณาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้มีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นั้น ในการนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไปฯ โดยส่งเอกสารโครงการมาที่สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน โทรศัพท์ 0-2591-0788

อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "Researcher Connect"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติช เคานซิล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "Researcher Connect" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการ ผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยจะเปิดอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ในกรุงเทพฯ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยผู้เข้าอบรมด้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การวิจัยหลังจากจบปริญญาเอกไม่เกิน 5 - 10 ปี 2.ทำงานเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย 3.มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ B2 (เทียบเท่า IELTS 5.5) 4.มีโครงการที่จะสมัครรับทุนงานวิจัย (ในระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่เว๊บไซต์ของบริติช เคานซิล หรือ http://bit.ly/2APi4v
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next