สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 35 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thai forest Ecological Research Network Conference, T-FERN #10)” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าด้านนิเวศวิทยา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการอันจักมีผลอย่างมากต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาประเทศบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ และขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายโปรดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full-paper) และสำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สามารถดูลายละเอียดได้ทที่เว็บไซต์ http://phrae.mju.ac.th/t-fern/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอกอโทรศัพท์ 08-9014-5461, อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ โทนศัพท์ 08-0441-3833 หรือทาง e-mail : tfern10.mjup@gmail.com

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (Create Research based on Innovation to Raise the Foundation Economy) MCRUNC 2021 (The 9th Muban Chombueng Rajabhat University’s National Conference 2021) และนานาชาติ ICIIM 2021 (International Conference on Innovation Intelligent systems and Management 2021) ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหฒุ่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวที่สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ สำหรับระดับชาติที่ http://mcrunc.org และระดับนานาชาติ http://ici-im.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หมานเลขโทรศัพท์ 032720536543 ต่อ 1079-1084 และสามารถสแกน QR code เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 1st INTERNATION CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ASIA CHINA EDUCATION AND CULTURE ASSOCIATION (ACEC Association) และจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมนานาชาติ The 1st INTERNATION CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020 “TOWARD EDUCATIONAL COOPERATION AND REGIONAL DEVELOPMENT” CUM INNOSTRE 2020 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Online และ Offline ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้กับสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสำรวจความร่วมมือที่มีศักยภาพเกี่ยวกับโอกาสในการริเริ่มความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศบนเส้นทาง Belt and Road เพื่อรองรับความท้าทายหลัง COVID-19 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญหย่วยงานของท่าน หรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติในครั้งนี้ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการริเริ่มความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศบนเส้นทาง Belt and Road หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศรา สาวังชัย มือถือ 081-893-9493 หรืออีเมล icbr2020@pkru.ac.th หรือ http://icbr2020.pkru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสอนผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยโลกคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Singapore University of Social Science และ Guangxi University of Finance and Economics, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Innovation and Management for Sustainability” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ Eastin Grand Hotel Sathorn ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่ http://mba.siam.edu/conference/ ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ โทร. 089-303-9999

แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ของแจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดและ/หรือภาคีเครือข่ายที่สนใจต่อไป
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next