สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 84 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)

มหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10st International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเลขสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้สอดรับกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเจริญเติบโตเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC และเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้จะได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ นอกจากนั้น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นโอกาสให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่มาร่วมประชุมได้ในโอกาศแลกเปลี่ยนความคิกเห็น ความรู้ ประสาการณ์ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ตลอดจนการส้รางเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/ และสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความได้ที่ E-mail : i-seec2016@rmuti.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด “โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R” โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้ทักษะในการทำงานวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัย โดยมีหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R ฝึกอบรมวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร การฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-160-1341 ในเวลาราชการ E-mail : ird_ssru@ssru.ac.th และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่ http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerprogramr2019

ขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กรมทรัยพ์สินทางปัญญา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) ได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อนำเสนอข้อมูลผลงานวิเคราะห์ด้านสิทธิบัตรและสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปรากฏตามข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรในระดับสากล รวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ และตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงขอส่งรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีอละอุตสากหรรมได้ที่ www.ipthailand.go.th หรือ Facebook : IP IDE Center หากท่านต้องการขอรับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 02-547-5026

ประชาสัมพันธ์การประกวดรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญหลากหลายสาขาวิชาเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่จำกัดเฉพาะสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศ ในขณะนัเสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ต้องการรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2562 ในการนี้สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครฯ มายังหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสนใจ สามารถส่งใบสมัครทางอีเมล์ tysaemail@gmail.com ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

มหาวิทยาลัยมูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอประสานงานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.buuconference.buu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next