สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 143 จากทั้งหมด148

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 12 " วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and innovation for Quality of Life Improvement)" วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเทพรัตนศิริประภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2561) หากท่านสนใจเข้าร่วมการอบรม ต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2159 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-561-2445 ต่อ 617 และ 607

ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในการนี้ สวทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ท่านที่สนใจ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(http://www.nstda.or.th/ChairProfessor) และเฟสบุ๊ค (http://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA) ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การให้ทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2018

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่อง True Lab ของกลุ่มบริษัท ทรูฯ กับสถาบันการศึกษา ได้กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2018 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนให้กับท่านที่สนใจ โดยเปิดรับทุนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสูงเข้าเสนอโครงการไปยังศูนย์นวัตกรรม (ชั้น 12) บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent mobility ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร : Food For The Future โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 8 วันระหว่างวันที่ 18 - 22 และ 25 - 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการสัมภาษณ์กำหนดรับจำนวน 40 ท่านหมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://googl/forms/hbjq4UHvTijwHIGT2
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next