สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 72 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 (วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา และด้านสหวิทยาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ วช. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมากจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีสิทธิได้โควตาในการพิจารณาเพื่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของเครือข่ายฯ จำนวน 5 บทความ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้โปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ รั้งที่ 2 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mangtconference9.in.th หรือติอต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-717-134, 084-596-4838 คุณกัญญา, 081-022-2095 คุณพรรณทิพย์ หรือ Email : conf@mangtconference9.in.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2

เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network)” ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA #2) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจและการบัญชีระหว่างสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและบุคคลทั่วไป เครือข่ายฯ พิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.incbaa.org

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน ในการนี้ สถาบันฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ โดยลงทะเบียนผ้านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 02-504-7589 หรือทาง E-mail: stouconference@gmail.com

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Profession: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรีกับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ ในการนี้ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเพื่อประชาสัมพัน์ให้ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Profession: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12”

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ และส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอ ในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://conference2.sgtech.nu.ac.th/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next