สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 12 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารนักบริหาร ซึ่งในปัจจุบันวารสารได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 42 แล้ว โดยวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฏหมาย และสังคมวิทยา มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีทางอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) ในการนี้ กองบรรณาธิการฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความของสารสารนักบริหาร แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาภายในองค์กรเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ หากสนใจลงตีพิมพ์ในฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ http://so01.tci.thaijo.org/index.php/executivejournal/ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อีเมล areerat.su@bu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 “Global Foals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022” (Online Conference) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากร/นักศึกษา ที่สนใจ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0-2160-1174 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ 2565 ครั้งที่ 12 รูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระกับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) รูปแบบออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในการนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญท่าน รวมทั้งคณาจารย์ นักวอจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมในงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://symposiumpyu.payap.ac.th

ขอเรียนเขิญร่วมงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดจัดงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายธีรธร ลิขิตพงศธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ทางโทรศัพท์ 0-2610-5408 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ teeratorn.l@mhesi.go.th

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายประชาชชื่น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางอสกาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและบัญชี วิทยาลัยการพัฒนาฝึกอบรมด้านธุรกิจ วิทยาลัยศรุศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน (A Road to Future – Rebuilding Path to Thai-China Common Prosperity)” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะกรรมการผู้จัดงานประชุมวิชาการฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/conference แลเชญชวนทุกท่านลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน เพื่อการพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” และเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ทิศทางอนาคตของประเทศไทยจากงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน” และการนำเสนอผลงานฯ ในงานประชุมวิชาการฯ โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 432,128,152
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next