สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 65 จากทั้งหมด148

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะแลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ถายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2563 ได้ที่เว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/PBR2020/

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)”

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Inter-University Network :UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน E-learning แลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิกให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca40 หรือ http://www.uni.net.th

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวดานต์สิรี ปานสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-720536-543 ต่อ 1079-1084 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1358-8386 และสามารถสแกน QR code เพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบการพิมพ์บทความ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาระวิน

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดทำวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (Mekong-Salween Civilization Studies Jourmal) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ทั้งนี้ วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ทั้งนี้ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฯ หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/jnuks และจัดส่งมายังเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งสามารถส่งได้ทั้งปี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาไทย: การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ในการนี้มหาวิทยาลัยวงษ์วลิตกุล จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถลงทะเบียนละส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://vunc2020.vu.ac.th/index.html หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทรศัพท์ 044-007-711 ต่อ 233
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next