สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 17 จากทั้งหมด148

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาแนวคิดและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวคิดและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะขอนิสติ นักศึกษา โดยฌพาะในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนิสิต นักศึกษาแล้วนั้น ในการนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวคิดและการมีส่วนร่วมทาการเมืองของนิสิตนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ทางลิงก์ https://zoom.us/j/98156073116?pwd=QUtUdVZrSFFxdms2amE5ZC9OYlh4UT09 Meeting ID:981 5607 3116 Passcode: 081064 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/w1ovYTqNuUgVYnwD6 หรือตาม QR Code ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศทจ.วช.) และ Huaqiao University (HQU) มีกำหนดจัดงานการสัมมนา วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10 หัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยไทย-จีน สู่ความร่วมมือและพัฒนาโชคชะตาร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานครฯ โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย และจีนในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ของไทยและจีน กิจกรรมสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงาน วิชาการของนักวิจัยไทยและจีนภายใต้ 6 หัวข้อ ได้แก่ 1.) เศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.) ภูมิวัฒนธรรมจีน-ไทย 3.) ผลกระทบของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย) 4.) การค้า การลงทุนและการเงิน 5.) Regional Comprehensive Economic Partnership ZRCEP) กลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และความสัมพันธ์จีน-อาเซียนและ 6.) ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ และการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาไทย ในการนี้ ทางศูนย์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในการนำเสนอในงานสัมมนาฯ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

ขอเรียนเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ขอเรียนเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (The 16th National and International Sripatum University Conference: SPCON2021) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations to Sustainable Development) แบบออนไลน์ (Virtual conference) ผ่านระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-1630 น. ในนามของคณะกรรมการจัดงานฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิฐชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานและส่งบทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ของการประชุมวิชาการฯ (http://spucon.spu.ac.th)

ขอนำส่งรายงานผลการศึกษา Study on ASEAN ICT Skill Standard for Artificial Intelligence (AI)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) สำหรับกำลังคนเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และได้จัดทำรายงานผลการศึกษา Study on ASEAN ICT Skill Standard for Artificial Intelligence (AI) เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ สดช. พิจารณาแล้วว่า รายงานผลการศึกษา Study on ASEAN ICT Skill Standard for Artificial Intelligence (AI) อาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอนำส่งรายงานผลการศึกษา โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code นี้ ทั้งนี้หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการศึกษาดังกล่าว สามารถแจ้งกลับมาที่ สตช. ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ded@onde.go.th

คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทข.) โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดทำ “คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่ สวทช. ได้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฏหมาย และการทำงานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน และช่วยลดโอกาสการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย เช่น การคัดลอกข้อมูลวิจัย (Plagiarism) การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification) การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นมาเอง (Fabrication) เป็นต้น ปัจจุบันคลังทรัพยากรฯ ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ ได้แก่ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย 01, หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย 02 และหลักสูตรจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าถึงคลังทรัพยากรฯ ได้ที่ https://elearn.career4future.com เลือก “หมวดมาตรฐานและจริยธรรม” หรือเข้าผ่าน QR Code รายละเอียดดังสื่งที่ส่งมาด้วย 1
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next