สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 122 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม" ในวันศุกณ์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง http://conference.sct.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาศครบรอบ 10 ปี ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น จึงได้กำหนดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทรารวดี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้และขอเจริญพรคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง " พุทธปัญญากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย" ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด ในรูปแบบไฟล์ Word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง ทั่วประเทศ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V) ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวให้กับบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทราบข้อมูลการจัดโครงการฯ และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์ 032493277 อีเมล์ research@mail.pbru.ac.th

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ได้มีโอกาศได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพนำเสนอผลงานต่อผู้ใช้ประโยชน์ โดยเน้นผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประเทศ และสามารถก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในอนาคต ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯ ได้ทาง http://www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next