สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11098
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  sivalap@g.swu.ac.th
CV :  Dowload ประวัติและผลงาน

การศึกษา

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์มหภาค ประกันชีวิต ประกันภัย ผู้สูงอายุ การวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน, บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2545 - 2556 ผู้จัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์, บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
2542 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาระบบงาน, บริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด
2541 - 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2539 - 2541 นักวิเคราะห์ระบบงาน, บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมอื่น ๆ


วิทยากร : The Asia Business Forum; การออกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
ครูอาสาสมัคร : วัดชลประทานรังสฤษดิ์; วิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางด้านการเงิน : Black Canyon Food and Beverage
อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี – การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
นักวิจัยผู้ช่วย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะกรรมการชมรม : ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เหรัญญิก 

ประกาศนียบัตรและทักษะวิชาการ :


การเงิน : Management Trainee ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ : Certificate of TSI (Thailand Securities Institute) – การพัฒนาตลาดทุน
ประกันชีวิต : FLMI and ACS : LOMA Education and training ; Georgia , สหรัฐอเมริกา.