สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประวัติผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11088
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  rumpa@g.swu.ac.th
CV :  Dowload ประวัติและผลงาน

การศึกษา

วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล *เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)
Postgraduate diploma (Physical Therapy), Curtin University, Australia
Ph.D. (Rehabilitation Sciences), McGill University, Canada. *Dean’s Honor List
Postdoctoral Fellow, Movement disorder laboratory, Oregon Health and Science University, Portland, Oregon, USA.
Doctor of Physical Therapy, University of Montana, USA.

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Postural control, balance training, fall prevention, motor control,
neurological rehabilitation, physical therapy for older persons
การทำงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ระดับคณะ


2556 – 2565 คณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว
2556 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว 

ระดับมหาวิทยาลัย


2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (คพป.) 
2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2564 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินภายใน คุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEX
2564 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินภายใน คุณภาพหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUNQA
2558 – 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2555 – 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับชาติ


2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สภากายภาพบำบัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการการศึกษา สภากายภาพบำบัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ สาขาไคโรแพรกเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข
2565 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEX ของ สปอว 
2560 – 2561 อุปนายกคนที่ 2 สภากายภาพบำบัด
2557 – 2560 อุปนายกคนที่ 1 สภากายภาพบำบัด
2554 – 2560 ประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สภากายภาพบำบัด
2548 – 2553 กรรมการสภากายภาพบำบัด