สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 34 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและผระชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิขาการ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา และคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้หน่วยงานของท่านและผู้สนใจได้ทราบ เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว โดยเปิดรับบทความฉบับเม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://conferencce.lru.ac.th

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น สมาคมธุรกิจการค้าไทยจีน สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย สมาคมอุปกรณ์การแพทยไทย Malayan Colleges Laguna ประเทศฟิลิปปินส์ Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ Nanophotonics Research Center of Shenzhen University ประเทศจีน Can tho University ประเทศเวียดนาม Medical Product Supply Center และ Ministry Of Health (Laos) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ใน 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. การประชุมวชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RSUSCI-2021) ภายใต้หัวข้อจัดงาน “Research Progress on Cannabis-Based Products 2. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านสังคม มนุษยศาสตร์ การศึกษา การจัดการและศิลปะ (RSUSOC-2021) ภายใต้หัวข้อจัดงาน “New normal after COVID-19” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการโดยองค์รวมของทั้งสองกลุ่ม มหาวิทยาลัยรังสิตจึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน และผู้สนใจร่วมงานสร้างสรรค์หรือเข้าร่วมฟังงานวิจัย ที่ครอบคลุมทั้งสาขาการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเรียนการสอน และด้านภาษาจีน โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ หรือสแกน QR-Code

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://rcimcon.rmutr.ac.th/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-294-5451 e-mail edu@rmutsb.ac.th

ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านเพื่อประชาสัมพัยธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://irj.kku.ac.th/2019/ และจัดทำตามบทความรูปแบบที่วารสารกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 043-203-177-8 หรือ Email : kkuirj.online@gmail.com

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference “A Better Change in Higher Education for Future Economy”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.psuedconference.org พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-9220 โทรสาร 0-7428-9228 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psuedconference.org
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next