สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 92 จากทั้งหมด148

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ISET 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมาคมวิทยาศาสตรศึกษา ประเทศไทย (SWAT) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเลตกำแพงแสน (มข) และได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับนานาชาติ (The 7th International Conference for Science Educators and Teachers: ISET 2019) ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา และศาสตร์อื่นซึ่งสามารถบูรณาการเชื่องโยงกันให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดรับสมัครผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation จำนวน 10 กลุ่มหลัก ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อข้างต้น ทางระบบ EasyChair ที่ http://easychair.org/conferences/?conf=iset20190 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพนธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีกำหนดการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 2.เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aru.ac.th/ncsag2019/ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร 035-276-577

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network :UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยกระจากโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน E-learning แลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยร่วมกัน นั้น เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใข้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างสมาชิก ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่านทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ สำนักวานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca39 หรือ http://www.uni.net.th

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งให้สร้างสรรผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในการนี้ สวทช. ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวมายังท่าน เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรนสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โครงการดังกล่าว (http://www.nstda.or.th/ChairProfessor) และเฟชบุ๊ก (https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA) ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การสนับสนุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเวริมสุขภาพ (สสส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏ์ธานี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ในการนี้ สจรส.ม.อ. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” และนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันทีและเวลาดังกล่าว โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ E-mail: hsmiconference@gmail.com รายละเอียดค่าลงทะเบียนและการชำระตามเอกสารแนบ รวมทั้งใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hsmi.psu.ac.th/conference
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next