สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 116 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย นักสถิติ นักวัดผลและนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2561 สมาคมฯ ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ แลัเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง "ดุลยภาพกาพัฒนาทางสังคม: มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านปละผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาศให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างนึกศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงถือได้ว่าการจักงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสังกัด เพื่อส่งบทความวิชาการและ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครผู็เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/grc/ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณรัตติยากร วิมลศิริ โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42423

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) กำหนดจัดกิจกรรม "การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย MTJA Research Fund Briefing Session" ขึ้นในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารตามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการฯ ในนามของจุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจในการพัฒนางานวิจัยใน Research Area ประกอบด้วย Sand Production, CO2, Offshore Facilities, Sub-surface, Decommissioning, HSE, etc. เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 561 ระหว่าง 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารตามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และโปรดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยสามารถตอบกลับทาง email : Ekjitra@chula.ac.th หรือผ่านการ Scan QR Code

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019: Language and Communication in the Era of Glocalization

ด้วยคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference onLanguage and Communication 2019: WLanguage and Communication in the Era of Glocalization" ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิชาการอันจะนำไปสู่การระดมความคิดเพื่อพัฒนางานวิัจยสำหรับศึกษาวิจัยในระดับต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์การวิจัยในบรรดาผู็เข้าร่วมประชุม อำนวยโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในแขนงวิชาด้านต่างๆ นั้น ในการนี้คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู็สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ www.iclc.nida.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019--SSIS

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019--Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019--SSIS) ในหัวข้อ "The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 - วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ งานประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาศอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ และสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ และโทรสารที่ระบุในจดหมายนี้
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next