สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 9 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight” มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight” ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Hybrid Onsite & Online ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc18 และสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8641 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Global Classroom: Now and Next” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบการประชุมแบบ Visual online โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโรงการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการนพเสนอผลงาน ขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ https://libarts.rmutsv.ac.th/lanc หรือติดต่อสอบถาม ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ และนายธีระชัย ชูน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 074-317110

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กำหับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ ศาสนา ศีลธรรม มีความรู้ในด้านกฏหมาย หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตร 15 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งใบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภาบในวันที่ 21 เมษายน 2565 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://labanimals.nrct.go.th หรือสแกน QR Code

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค Next Normal : การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่” (The 9th National and the 7th International Conference on Research and Innovation Development for the Next Normal Society: Transition from the New Normal) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และผลงานวิชาการของท่านนำเผยแพร่ในรูปแบบ Metaverse Conference เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงาน การวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับชาติ ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.conf.neu.ac.th หรือ Scan QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการใน ThaiSc Pioneer Program

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการโดย ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ซึ่งเป็นหน่วยงาน National S&T Infrastrure เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศได้มีแผนดำเนินการ ThaiSC Pioneer Program เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มแรกเพื่อใช้ Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ LANTA Cluster ที่มีหน่วยประมวลผล AMD EPYC 7713 จำนวนรวม 20,480 cores เครื่องประมวลผลชนิด LANTA Cluster ที่มีหน่วยประมวลผล NVIDIA A100 GPU จำนวน 704 หน่วย และมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสมรรถนะสูงแบบขนาน (high performance parallel storage) กว่า 10,000 TB ภายใต้รูปแบบโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยแนวหน้า (Frontier Science) งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วน (Urgent &Importance Lssues) และงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐขนาดใหญ่ (Large-Scale AI Research) ทั้งผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการและได้รับการพิจาณาเข้าร่วม ThaiSC Pioneer Program จะได้รับทรัพยากรการคำนวณ CPU ( สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 CPU Core-hour) และ GPU (สูงสุดไม่เกิน 150,000 GPU Unit-hours) ตามที่ต้องการใช้จริง ภายในระยะเวลาโครงการ 12 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มโครงการ รวมถึงได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบ LANTA เข้าถึงการใช้ระบบ TARA การอบรมการใช้งาน การสนับสนุนและการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านส่งข้อเสนอโครงการฯ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน โดยมีระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.หากมีขอ้สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: thaisc-proposal@nstda.or.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next