สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 18 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมลัพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในหน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th และลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR Code ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาอุดมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความร็เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในระดับอุดมศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการรู้เท้าทันสื่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยโปรแกรม ZOOM Video Conference โดยใช้ Meeting ID: 644 3551 7827 Passcode: 447047 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/๒WpqKRq หรือสแกน QR Code

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวจัย นักวิชาการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร. 074-200341 Email: hu_conference@hu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิค-19” “Research and Innovation Development during COVID-19” ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวอจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ http://pkruconf.pkru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 และจะปิดรับการส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

กระทรวงแรงงานขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.mol.go.th) ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์และการส่งผลงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานได้ตาม QR Code ที่ปรากฏ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next