สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 110 จากทั้งหมด148

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (TRIP) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ดำเนินการโครงการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยใช้เป็นทิศทางการพัฒนา ดำเนินงานวิจัยเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีภารกิจการดำนินงานและสนับสนุนด้านการวิจัย หรือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 คน เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม - วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันํ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องพีโอนี่ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนขั่น แจ้งวัฒนา หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางการเข้าร่วมได้จากมูลนิธิฯ ได้ใรอัตราที่มูลนิธิกำหนด กรุณาตอบรับการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ 081-912-0213 โทรสาร 02-354-4261 E-mail: Yanika.ak@gmail.com

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเลขชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4 แบบสหวิชาการ (The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences, and Technolgy, and Social Sciences and Humanities) ในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Tinidee hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนพเสนอผลงานวิจัย เพื่อความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข็มแข็งในระดับชาติต่อไป ในการนี้ ผู้จัดการประชุมจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในช่วงวันเวลาดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมวิชาการ ไปยังบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง website http://pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร 09-0789-3114 และเบอร์สำนักงาน โทร 08-3066-5373)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9

สถาบันหารพลศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 (The 9 th Institute of Physical Education International Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "Creative Innovations in Sports for Sustainable Development" ระหว่างวันที่ 19 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ การบูรณาการ และการสร้างองค์ความรู้ในขอบข่ายพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีการปาฐกถาพิเศษจากวิทยากร ทั้งในและต่างประเทศ และนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ความละเอียดผู้สนใจสามารถดูได้ที่ www.ipeconference.com ในการนี้ สถาบันการพลศึกษา ขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.ipeconference.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 (รายละเอียดดังแนบ) ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 9 ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทริ์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม" ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่ การใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งบทความที่ผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม" และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์เทริ์น (Journal of Northren College) พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Inbox: TCI ต่อไป ในการนี้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว๊บไซด์ http://www.northern.ac.th/conference2018.php หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการ โทร 055-517-488 ต่อ 808 หรือ e-mail: research.northern@gmail.com

ขอประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Conference

ตามที่ Thailand International College Consortium (TICC) ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเลขภูเก็ต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC Thailand International College Consortium (TICC) ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความเข็มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติต่อไป ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ 2562 และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ticcic2019.buu.ac.th หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณอนัตตา โพธิ์อุปถัมภ์ โทร. 038-102-571 ต่อ 103 และคุณปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์ โทร. 038-102-656
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next