สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

17 มิ.ย 2562 17:35:52

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (MBUREC National Conference 2019) หัวข้อ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักพุทธศาสตร์ พัฒนาชาติอย่างมั่นคง” (Discipline, Harmony and Services based on Buddhism toward a sustainable society development) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อค้นพบจากการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ จากงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทสต่อไป โดยรูปแบบของงานกำหนดให้มีการปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยร้อยเอ็ด จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาทราบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th/ และสแกน QR Code สำหรับผู้สนใจมีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์มาที่ E-mail: mburec.nc2019@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
อว 7917/ว0153 download

[กลับหน้าหลัก ]