สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 103 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 5 (NCITE 2019)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 5 (NCITE 2019) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก "Disruptive Industrial Technology" ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยท่านสามารถนพเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 5 (NCITE 2019) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก "Disruptive Industrial Technology"

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) "ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย" ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารยริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอปลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในหน่วยงานได้รับทราบ โดยมีผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบอนนไลน์ http://rdi.kru.ac.th โดยเริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 "ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล: Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับประเทศ รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญท่าน บุคลากรในหน่วยงาน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.huso.buu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102-337, 038-102-344

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Acadmic Day ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา และเพื่อเสนิมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญบุคลากรในหมาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยรายละเอียดของการประชุมวิชาการเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการฟังสัมมนาสามารถอ่านระละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.utss.ac.th/academicday2019 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ผ่านโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4"

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4" ในหัวข้อ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research for Sustainable Development)" เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนบุคคที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการฯ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานีใครขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://rtunc2019.rtu.ac.th/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next