สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 21 จากทั้งหมด148

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2564

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปีมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำหรับการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 มูลนิธิฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด และกรุณาประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยใช้ QR Code หรือลิ้งค์ http://qrgo.page.link/5FRzX

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education NEXT Forum 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ตามวันเวลาและสานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้กรุณาส่งแลลลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 อีเมล pimphatsara@absolutealliances.com ;info-absolte@absoutealliances.com หรือลงทะเบียนออนไลนืได้ที่ www.conferencethaiseries.com

ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจสำคัญในการ จัดทำแผนนโยบายและจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศ ในการนี้ สกสว. จึงได้กำหนดให้จัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ ววน. และสาธารณชนถึงผลงานที่ สกสว. ให่การสนับสนุนงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหลังวิกฤต เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom ในการนี้ สกสว. จึงขอความกรุณาท่านโปรดประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานแถลงผลงานดังกล่าวผ่านระบบ Zoom โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยทางทีมงานจะส่ง link เข้าร่วมการสัมมนาให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณามอบรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 ประจำปีพุทธศักราช 2564 สามารถจัดส่งได้มีรูปแบบไปรษณีย์ และทาง e-mail : mahidolscience@mahidol.ac.th รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และกรุณาตอบกลับภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021-SSIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อหลัก “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 : เวลา 09.00 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Program) ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ส่งผลงานและสอบถามข้อมูล ICADA๔papers@gmail.com และขอเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยทานสามารถสแกน QR Code ตามเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next