สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 106 จากทั้งหมด148

ขอส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น และ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 (The 6th SAU National Interdisciplinary Conference 2019, (SAUNIC 2019) ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562 ณ โรมแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบษร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด "จากงานวิจัยสู่นัวตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี" (From Research to Innovation in Social Science and Technology) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ใคร่ขอเชิญบุคลกรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562" ครั้งที่ 6 และส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย/วิชาการผ่านระบบ EasyChair ภานในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saunic2019.sau.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 3 ให้แก่ ผู้สนใจเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการปฏิบัติงานทางทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 45 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 9-10, 16 และ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Hall of Fame ตึก Coronation Hall มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานในทางปฏิบัติในการจดแจ้งลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการขอรับสิทธิบัตร การทำสัญญาทางทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีการระงับข้อพิพาท ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 3 หากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-300-4543 - 53 ต่อ 3782, 3785 หรือ E - mail : Lawaucertificate@gmail.com

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิพม์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือเกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้สนใจ สามารถส่งบทความผ่านระบบ http://bit.ly./2LTLy5m หรือผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย" รายการสมรภูมิไอเดีย

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้ผลิต รายการ "สมรภูมิไอเดีย" (BRAINCHILD) ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทางช่อง 28 (เริ่มออกอากาศเดือน เมษายน 2562) และ ในปีนี้ทางรายการสมรภูมิไอเดีย ได้กลับมาร่วมมือกลับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) "นำเสนอเรื่องราวคนสร้างไอเดีย" เชิญชวนเหล่านักประดิษฐ์ที่มีเรื่องราว และ ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมสมัครเป็น "คนสร้างไอเดีย" โดยนำเสนอไอเดียที่มีอยู่ในมือของท่านหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ ประเภทใดก็ได้เข้ามาในรายการสมรภูมิไอเดีย โดยมีกติกาดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning : Research and innovation for a Digital Society"

ในโอกาศสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมมาธิราชร่วมกับ UNESCO Bangkok กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning : Research and innovation for a Digital Society" ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบเปิดและทางไกลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ SDG4 ทั้งนี้ เปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ Trends Analysis in Distance Lerning, Disruptive Innovations in Distance Learning, Subject-specific Research in Distance Learning และ Lifelong Skills Development for a Digital Society รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมดังกล่าวให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทราบทั่วกัน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://stouconference.stou.ac.th ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวอลิสา มีสมรรถ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการเป็นผู้ประสาน
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next