สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 108 จากทั้งหมด148

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "สร้างงานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Research Creativity towards Sustainable Local Development)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจในเครือข่ายทราบ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฟิตรีนา ดาราแม หมายเลขโทรศัพท์ 073-299-635 หรือ 063-749-0929

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ขึ้น ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ในระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ และบางกอกคอนเวชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ท่านประสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมฯ (สั่งที่แนบมาด้วย 1) เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปรเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กุล่มเรื่อง ดังนี้ 1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 2. การวิจัยด้านสังคม และความั่นคง 3. การวิจัยด้านการศึกษา 4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผู้สนใจสามารภส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยการบริการวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ได้นำผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาจัดแสดงในหัวข้อ "เกษตรศาสตร์ก้าวไกล นวัตกรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" พร้อมเผยแพร่สู่ประชาชน โดยแบ่งประเภทผลงานนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดง ดังนี้ 1. กลุ่มเกษตรและการแปรรูป 2. กลุ่มอาหาร 3. กลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือ 4. กลุ่มสิ่งแวดล้อม 5. กลุ่มสัตว์และประมง 6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. กลุ่มผลงานได้รับรางวัล ทั้งนี้ในงานจัดให้มีกิจกรรม บนเวที ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ตลอดจนการสาธิต ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดตารางกิจกรรมบนเวที ได้จากทางเว็บไซต์สำนักงานบริการวิชาการ www.kusevice.ku.ac.th ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานและเรียนเชิญท่านบุคลากร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 - 18.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยนุ่นใหม่" (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฆษภาคม 2562 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเคลือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป ดังรายละเอียดในโครงการที่ส่งมาพร้อมนีั ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่บการฝึกอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับราชการ พนักงาน และบุคลาการของรัฐสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบฝนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์ และนางสาวศิริชล บัวบุญ เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4685 e-mail address : ird@rmutt.ac.th เป็นผู้ประสานงานในการสมัครต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.ird.rmutt.ac.th

ประการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

การประปานครหลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปา ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ - ผลิต - จ่าย ให้มีเสถียรภาพในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยปัจจุบัน สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWA Waterworks Institute of Thailand: M-WIT) ภายใต้การกำกับของการประปานครหลวง มีความประสงค์ที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ สถาบันฯจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปรงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรอบงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แบบบูรณาการ สอดคล้องกับการเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การบริหารและแนวทางปฏิบัติ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ (http://m-wit.mwa.co.th/more_news.php?cid-38) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อกองนวัตกรรมและพัฒนา สถาบันพัฒนาวิชาการประปา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-0123 ต่อ 1671-1675
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next