สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 113 จากทั้งหมด148

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ ในการนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัด ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business, and Culture วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศตลอดจนพัฒนางานวิจัยสู่สาธารณะ ซึ่งงาน TNIAC 2019 ได้กำหนดรูปแบบให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันฯ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website://tniac.tni.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 0-2763-2700 ต่อ 2903 หรือ 2905 E-mail: tniac@tni.ac.th หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 14 มกราคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนัวตกรรม" ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ได้ที่เว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/PBR2019/

ส่งวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา ได้จัดทำวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านการค้าและการพัฒนา ความตามแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอส่งวารสารและเอกสารแนะนำสถาบัน มายังท่านและหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์

สมาคมพยาบาลทหารบก จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร ปี 2563 - 2567" และการจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ (ThaiJO) ให้กับบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ นิสิต นักศึกษา ผู้เขียนบทความ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในการทำวารสารของหน่วยงานในสถาบันต่างๆ ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. (10400) จึงเรียนมาเพื่อสมัครและตอบรับการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมพยาบาลทหารบก 317/6 ถนนราชวิถี ราชเทวี กทม. (10400) Fax 02-354-5223 หรือ โทร 085-366-7899, 081-567-7787, 081-345-5771 หรือ e-mail : psompis@yahoo.com, saisamorn2006@hotmai.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next