สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 95 จากทั้งหมด148

การประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2019

ตามที่ ASAIHL Conference ได้กำหนดการประชุม ASAIHL International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2019 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.feualabang.edu.ph/asaihl หรือสอบถาม สออ.ประเทศไทย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-3728-29

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน ทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งวารสารฯ ได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของการรับบทความวิจัยต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagemen Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับคลังสมองของชาติและหน่วยงานอื่นๆ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 6th Engagement Thailand annual Conference ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีทั้งในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคมและชุมชนมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการขอตำปหน่งทางวิชาการได้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3,000 คน ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagemen Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.engagementthailand.org/ ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน การประชุมส่งเสริมเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย (7th Thailand Bike and Walk forum)

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดประชุมส่งเริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and Walk Forum) และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 (2nd World Bicycle Day) ในวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 (สถานที่อยู่ระหว่างประสานรายละเอียด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) นำเสนอผลการศึกษาวิจัยในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดินและจักรยาน (2) ตัวอย่างการส่งเสริมชุมชน เมือง ให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และ (3) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อเสนอจากนักวิจัย ความเป็นไปได้ในทัศนะของผู้บริหารเมือง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เมือง ตามประเด็นหลักของการจัดการประชุม ปี 2562 Think Globally, Bike Walk Locally : ท้องถิ่นหนุนเดิน ส่งเสริมปั่น....สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของโลก อนึ่ง บทคัดย่อที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านจะเจ้าของผลงานจะได้นำเสนอการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมที่ นส.นนทนีย์ วิบูลย์กุล ผู้ประสานงาน โทรศะท์ 02-618-4434 โทรสาร 02-618-4430 e-mail : nontaneetwci@hotmail.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

คณะท่องเที่ยวและการโรมแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวโรงแรม ร่วมเสริม ร่วมสร้าง ร่วมสมัย” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ ในเมือง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของวิทยากรกับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคธุรกิจนพผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นผ็ที่จะส่งบทความนำเสนอผลงานมีค่าลงทะเบียนช่วงที่ 1 ชำระ 700 บาท และช่วงที่ 2 ชำระ 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ โทร 081-873-3130 และ คุณอิงกมล วรจินดา โทร. 090-295-3535 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ http://thm.meu.ac.th/conferrence
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next