สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11020
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  wanvisap@g.swu.ac.th
CV :  Dowload ประวัติและผลงาน

การศึกษา

วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท และการควบคุมการทรงตัว
ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณบุคลากร
2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
2556 - 2561 หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2556 - 2561 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
2556 - 2561 กรรมการบริหารวิชาการ คณะกายภาพบำบัด
2556 รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
2554 - 2556 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และจริยธรรมการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

Physical therapy license :


2543 - ปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เลขที่ ก.2074