สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 97 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครื่อข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ’ 62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ในการนี้ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม หรือเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น ค่าลงทะเบียนคนละ 2,900 บาท และขอความดรุณาประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผ็สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-463-2724 และ 080-794-7664 หรือ email : council.staff123@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ได้ดำเนินโครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start Awards ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ สสว.กำลังดำเนินการขออนุญาตสลักนามนายกรัฐมนตรี และตราสัญลักษณ์นายาบรัฐมนตรีบนถ้วยรางวัลการประกวด เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อวัตถุประสงค์สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในการนี้ สสว. จึงขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของท่านสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 และประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถ Download ใบสมัคร และคู่มือเกณฑ์ดารตัดสินรางวัล และสมัคร online ได้ที่ www.smesnationalawards.com หรือ Application : SMECONNEXT หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร 1. นายอำพล วรธงไชย โทร 083-202-9999, 2.นางสาวอมีนา ชุดไทยสง โทร 02-619-5500 ต่อ 582

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2562

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จ พร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 20 การจัดการประชุมดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุทต์ใช้ TQM หรือการทำให้ภายในองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มูลนิธิฯ เห็นว่าองค์กรของท่านเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีสักยภาพและมีผลการดำเนินการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรอื่นๆ ได้ จึงขอเรียนเชิญร่วมสมัครส่งบทคัดย่อ เพื่อพิจารณาเบื้อนต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมฯ โทรศะท์ 02-564-7000 ต่อ 71100

ขอเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงาน April Series 2019 ซึ่งจะประกอบด้วยงาน Education ICT Forum, งาน AI&IOT Summit, และงาน Healthcare Technology Summit

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโยลีสารสนเทศไทย (ATCI) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษญกิจและสังคม (MDES) ได้กำหนดจัดงาน April Series 2019 ซึ่งจะประกอบด้วยงาน Education ICT Forum, งาน AI&IOT Summit, และงาน Healthcare Technology Summit ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวชันเซ็นเตอร์ จ้งวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1. เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ สอดรับกับทิศทางโลก 3. เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนเป็น Smart Digital – Life และ มหาวิทยาลัยยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก 4. เป็นศูนย์กลางของการแลกแปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และโจทย์หลักของประเทศ รูปแบบการจัดงาน 1. การสัมมนาวิชาการำร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ 2. การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และดิจิทัลเทคโนโลยี 3. กิจกรรม Focus Group การประชุมผู้บริหาร แลกลี่ยนวิสัยทัศน์ ลักรณีศึกษาต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในนามเจ้าภาพร่วมการจัดงาน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงาน ในงานอบรมสัมมนาวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สวก. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากท่านสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมส่งกลับมายัง สวก. ทางโทรสารหมายเลข 02-579-7693 หรือลงทะเบียนทางเวบไซต์ที่ www.arda.or.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ทั้งนี้ หากท่านมีงานวิจัยที่น่าสนใจ สามารภนำเสนอในวันและเวลาดังกล่าวได้
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next