สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 94 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณพ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่”

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกีด ได้รับความไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่” นั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุตรหลานผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้าอบรม ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย พร้อมกันนี้หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cdd.go.th, www.smartsme.co.th หรือสมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ https://youngotop2019.com/ หรือส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวและส่งใบสมัครกลับมายัง e-mail : youngotop2019@gmail.com/ หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่คุณ ปริชาญ์ ไทนเจริญ ที่อยู่ 49 ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบสงกะปิ กทม. 10240 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปริชาญ์ ไทยเจริญ โทรศัพท์ 093-420-3335 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่งโครงการจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน ในการนี้ การอบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอประสานงานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมปรุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซด์ http://wwwbubconference.buu.ac.th รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญส่งผลงานการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

ด้วยปัญหาอุบัติเหตุด้านจราจรถิอเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประเทศไทย แม้ว่าจะมีมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีมติร่วมกันในการจัด การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14 ขึ้นในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรศการและการประชุมไปเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการด้านวิจัย/โครงการนวัตกรรม และของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดผลงานนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผ็สนใจส่งผลงานวิชาการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก กรุณาส่งแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทาง e-mail : kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 081-544-0206, 086-458-0260

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ภายใต้หัวข้อ “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ็มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการทั้งยังเปิดกาสให้นิสิต บุคลากร อาจารย์และรักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผ็ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยจากหลากหลายสาขา ตลอดจนพัฒนาความร่วมือทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.msuac.th/mrc15 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร/โทรสาร 043-754-416

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งวารสารฯ ได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/scdru เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของการรับบทความวิจัยต่อไป
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next