สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 124 จากทั้งหมด148

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 216 3955 ต่อ 226

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science and Technology

ด้วยวารสาร SAU Journal of Science and Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยครอบคลุม วิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ดิจิทัลมีเดีย และในปี 2561 วารสารได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่ม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์วิชาการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562 เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม" ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 1 มีนาคม 2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NanoThailand 2018

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 (The 6th Thailand International NanoTechnology Conference 2018) การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "From Frontier Research to International and commerciallization" ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nano-thailand.com/2018/Annual/

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0" (The 13th National and International Sripatum University Conference SPUCon2018 on Research and Innovation for thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิชาการผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://spucon.spu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next