สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 127 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สังคมความรู้และดิจิทัลครั้งที่ 4 " (KDS2018)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิตอลครั้งที่ 4 "The 4th Knowledge and Digital Society National Conference KDS 2018 ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 Iณ นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งบทความเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://kds2018.camt.cmu.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดทำกรอบวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทส ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่องได้ที่ www.arda.or.th และ www.nrct.go.th

ขอเชิญจัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุน The Specific International Programme, A Key Component of the Financial Mechanisms of the Minamata Convention (รอบแรก)

องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (Environment) ได้เชิญชวนประเทศต่างๆ พิจาณราจัดส่งข้อเสนอโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทภายใต้กองทุน The Specific International Programme, A Key Component of the Financial Mechanisms of the Minamata Convention (รอบแรก) ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณโครงการละ 50,000- 250,000 เหรียญสหรัฐและกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี กรมควบคุมมลพิษ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการและงบประมาณ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://www.mercuryconvention.org ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainble Development Goals

คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainble Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://iesdg.edu.nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 : University In Disruptive Era

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการบริหารการวิจัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "University In Disruptive Era" ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการบริหารการวิจัย จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc14/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next