สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 81 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จพดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน” ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะเปิดรับผลงานวิจัย และ ผลงานวิชาการ ทั้งระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/และผู้สนใจที่วไปใน 8 ประเด็น โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษ ในสังดัเหน่วยงานท่านและผู้สนใจทั่วไปทราบด้วยจะขอบประคุณยิ่ง สำหรับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://social.crru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT) ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication) แก่อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อไปได้ วช.พิจารณาเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน วช. จึงใครขอเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวให้ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการอบรมฯ และลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.at/dJL24 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผ็สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ (E-mail:kittisak@kku.ac.th)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562

กรมการจัดหางานได้กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานไทย (The Way Forward of Thai Labour Market)” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการนำเสนอผลงารศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสถาการณ์ด้านแรงงานและอนาคตตลาดแรงงานไทย ซึ่งข้อมูลศึกษา ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการงานแผนการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรมการจัดหางาน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 02-245-7549, 02-246-7870 หรือแบบตอบรับคิวอาร์โค๊ดหรืองาน E-mail Address : lmi_std@doe.go.th ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

การเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Journal of Science Innovation for Sustainable Development: JSISD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาสักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดการบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันกับผ่านการเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิจัยรุ่นพี่ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2423-9402-6 อีเมล์ JSISD@dusit.ac.th

การจัดงาน Thailand Space Week 2019

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดงาน Thailand Space Week 2019 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งผลต่อคุณค่า และเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1) Geo-Infotech 2) 11th Multi GNSS Asia Conference 3) Aerospace Industry Forum 4)Space Youth Forum และ 5) การนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับประเทศและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการนี้ สทอภ. ขอเชิญท่านและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2019 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ และติดตามความก้าวหน้าการจัดงานฯ ได้จาก http://tsw.gistda.or.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next