สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 56 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการจัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้กับคระกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อฝึกอบรมและได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 1,000 บาท ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ลงทะเบียน ได้ที่ http://rdi.kru.ac.th โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยรับจำนวนจำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Doing Research in Applied Linguistics 4 (DRAL 4)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Doing Research in Applied Linguistics 4 (DRAL 4)” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่า ประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563 ณ อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าธนบุรี สามารถลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานนได้ที่ http://sola.pr.kmutt.ac.th/dral2020/ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ณัตจิรี จารุรพิทักษ์กุล ประธานคณะกรรมการ โทร 02-470-8752 E-mail : natjiree.jat@kmutt.ac.th นางสาวสรัญญา สราญชาติ เลขานุการ โทร 02-470-8795 E-mail : Saranya.sar@kmutt.ac.th นางสารเบญจมา ณ มหาไชย โทร 02-470-8793

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization : APSCO) ได้เชิญประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกพิจารณาส่งผู้สมัครรับทุนการวิจัยหลังปริญญาเอก (POSTDOCTORAL) ประจำปี พ.ศ 2563 ณ Northwestern Polytechnical University (NPU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา ดังนี้ 1. Mechanics Postdoctoral Fellows Programme 2. Aeronautical and Astronauctical Science and Technology Postdoctoral Fellows Programme 3. Computer Science and Technology Postdoctoral Fellows Programme 4. Control Technology & Engineering Postdoctoral Fellows Programme 5. Mechanical Engineering Postdoctoral Fellows Programme โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก NPU ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายปี ค่าเช่าที่พักอาศัย รวมถึงได้รับเงินสนับสนุนรายปีจาก Shaanxi Province ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว และหากบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุนฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนบมายังกองกจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารนัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนา แขวงทุ่วสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อ สดช.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาชาวิชาด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน ศิลปวัฒนธรรม บริการและการท่องเที่ยวและกลุ่มสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ แล้วนั้น ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน์โปสเตอร์ และขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรภัทร รัตนสังข์ โทรศัพท์ 074-286-673 หรือ E-mail: lapsuncon@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://www.libarts.psu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5”

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A CHANGE)” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสหกรรมต่างๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจ โดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการฯ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานีใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next