สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 119 จากทั้งหมด148

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ในประเด็น เรื่อง ผ่าวิกฤตปาเลสไตน์: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Palestine: Past, Present and Future) ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในเอเชีย และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง และผลกระทบที่จะตามมา ในการนี้ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือส่งใบตอบรับมาที่ e-mail: thitikarn.p@chula.ac.th หรือ sarehan1610@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณซารีฮาน โทร 02-218-7412

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" งบประมาณ 707,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน และเวลาราชการได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มจำนวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย ได้จัดให้มี ฎการประกวดผลงานคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายปลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำธนาคารปูม้าจนเกิดการขยายผลในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับ การซื้อ การขาย หรือการบริโภคปูม้าที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อปริมาณปูม้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษามรระดับมัธยสศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีมความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯ ได้ทาง http://www.nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค AE2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ในฐานะหน่วยประสานงานเลขาธิการ ASEAN University Network Thematic Network of University Social Responsibility and Sustainability (AUN USR&S) จะเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค The 4th AsiaEngare Regional Conference 2018 ภายใต้หัวข้อ "Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงเแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การประชุมเกิดประโยชน์สสูงสุดและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข็มแข็งระหว่างทุกภาคี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 มีมติสนับสนุนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในอัตรา 5,500.- บาทต่อคน แก่ผู็ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทุน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดของท่าน และส่งบทตัดย่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการการจัดการประชุมฯ (รอบพิเศษ) ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะส่งบทคัดย่อ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th และส่งบทคัดย่อได้ที่ Email:asiaengage2018@gmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่้มเติมที่ นางสาวสิริธิดา ส่งน้อย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-5394-3614 โทรศัพท์มือถือ 096-249-4905
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next