สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14”

20 มิ.ย 2562 15:41:28

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย กระทรวงคมนาคม และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินงานแบบบรูณาการของทุกภาคส่วนจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ร่วมนำเสนอนโยบายสาธารณะและแนวทางการบรูณาการในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
สำหรับปี 2562 นี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ มีมติร่วมกันในการจัดงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เดิน ขี่ ไป-กลับ ปลอดภัย)” (Play your part and share the road) ขึ้น ระกว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดของท่านเข้าร่วมลงทะเบียนงานสัมมนาฯ และชำระค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) เป็นเงิน 2,000 บาทต่อท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://roadsafetytythai.org/regis
มนป.66/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]