สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 32 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกณ์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดฬหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นภายในภาคใต้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร 074-200-347 E-mail : hu_conference@hu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยัลยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตรัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2564 ครั้งที่ 8 (The 8th SAU National Interdisciplinary Conference 2021, (SAUNIC 2021) ในวันศุกร์ที่ 4 - วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด “การวิจัยภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่เศรษฐกิจในทศวรรษหน้า” (Digital Transformation Research for the Next Decade Economy) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ใคร่ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2564” ครั้งที่ 8 และส่งบทความวิจัย / วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของบทความวิจัย / วิชาการ ผ่านระบบ EasyChair ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://saunic2021.sau.ac.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับทราบโดยทั่วกัน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดโครงการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality” โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ในการนี้ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งนักวิจัยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งอต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiwest.su.ac.th/ข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครระบบออนไลน์ http://form.gle/8cGNveTPw2NEmEnR8 หรือ ด้วยการสแกน QR Code พร้อมกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการชำระเงิน และติดต่อสอบถามที่ โทร 02-241-7191 ต่อ 4121, 4123

แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

ตามประกาศอ้างถึง ข้อ 7 (2) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ ต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ทุกเดือน นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ และให้แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หัวข้อย่อย Download เอกสาร และขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next