สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 36 จากทั้งหมด148

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบและทิศทางการวิจัยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563-2565 และแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาทำการศึกษาวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และหากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามกรอบและทิศทางการวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563 – 2565 จะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบและทิศทางการวิจัยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563 – 2565 และแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียดกรอบและทิศทางการวิจัยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อันจักเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบและทิศทางการวิจัยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563-2565 และแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาทำการศึกษาวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และหากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามกรอบและทิศทางการวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563 – 2565 จะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบและทิศทางการวิจัยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563 – 2565 และแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียดกรอบและทิศทางการวิจัยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อันจักเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทศรรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020)

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020) ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. MU SDGs Talk ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 และ 2. การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) หรือนักศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำเสนอผ่านการจัดนิทรรศการ และการประชุมวิชาการ ให้ทั้งบุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ นั้น ในการนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยังยืนมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020) เพื่อเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับตำแหน่งการปฏิบัติงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ สิ่งแวดล้อมที่ยังยืน/สังคมที่ยั่งยืน/เศรษฐกิจ-ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยังยืน/สุขภาพดีอย่างยังยืน ผ่านการจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการหรือเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมดังกล่าวผ่านการถ่ายทอดสดบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (FACEBOOK Live บนเพจ MU SDGs และWebEx) ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/pe/2020/7441/ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

องค๋การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ซึ่งเป็นกลไกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และสร้างความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งยกย่องผ็ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการแนะนำให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ทราบถึงกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตลอดจนการใช้เครื่องมือในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ อบก. จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LESS กลไกรักษ์โลกลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตรอ์เกท กรุงเทพฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจ (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับไปยังโทรสาร 02-143-8404 หรือลงทะเบียนร่วมงานที่แบบตอบรับอิเล็กทรอส์ตาม QR-code ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวผุสดี ลีกระจ่าง โทรศัพท์ 02-141-9847

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งถายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) บัดนี้ได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร.075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next