สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 59 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 18) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย และรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการในภาครัฐ และเอกชน เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://sciencebase.mju.ac.th/scitech2020/ หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053-873-819 ถึง 20

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand quality conference & the 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุม Thailand quality conference & the 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จ พร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 21 การจัดการประชุมดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนักวชาการจากมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ TQM หรือการทำให้ภายในองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มูลนิธิฯ เห็นว่าองค์กรของท่านเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีศักยภาพและมีผลการดำเนินการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์การอื่นๆ ได้ จึงขอเรียนเชิญร่วมสมัครส่งบทคัดย่อ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ได้ตั้งแต่ จนถึง 10 เมษายน 2563 สามารถดาวน์โหลดคู่มือรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมฯ โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71100

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail: conf_ird@rmutto.ac.th หรือทางออนไลน์ผ่าน (thhp://ird.rmutto.ac.th) โทร.โทรสาร 038-358-124 (สายตรง)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level up your classroom) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้สอนในการนำไปพัฒนากิจกรรมในห้องเรียน รวมถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยจากการนำแนวคิดเกมมิฟิเคชันไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.org/. ขอความกรุณาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2563 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปประจำปี 2563 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั่วไปแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เกิดองค์ความรู้ใหม่และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไประหว่างสถาบันต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา และเป็นการเผยแพร่การทำงานของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และถูกกำหนดให้อยู่ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และสำหรับนิสิตนักศึกษาท่านละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) สมัครเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ที่ http://eduserv.ku.ac.th/ge/regis/ หรือ QR Code และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-118-0100 ต่อ 8080 หรือ 8030 โทรสาร 02-118-0109
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next