สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 142 จากทั้งหมด148

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโรคเอดส์และเผยแพร่

กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการจัดทำวารสารโรคเอดส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2532 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและนักวิจัย ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อันเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาบทความผลงานวิจัยที่โรงพิมพ์นำเสนอข้อมูลข่าวสารวิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน และป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์ ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากคณะบรรณาธิการวารสารโรคเอดส์( peer reviewer) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:// e-library-aidssti.ddc.moph.go.th/home/search?keyword_txt=&cat_id=5

ขอเชิญร่วมเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนคนไทยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ในการนี้สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก(สำนัก 1 )ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบ ได้กำหนดให้มีการเปิดรับข้อเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ" ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ มาที่ นางสุพัตรา พันธุ์อำนวย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาท รกรุงเทพฯ 10120

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ในการนี้สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการในโครงการดังกล่าวโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ ได้ทางเว็บไซต์ www.ncpd2018.kmutt.ac.th หรือสามารถติดต่อได้ที่ 02 470 9673 (คุณสุรินทร์)

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางรัฐธรรมประจำปีงบประมาณ 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ (1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และ (2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ในการนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้ที่สนใจโดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ Ms Word และ PDF มาที่ Research.docp@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง "บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล" ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pali.mcu.ac.th/proceeding
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next