สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 107 จากทั้งหมด148

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสานอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสรา้งนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดคสามสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไปสำหรับปีงบประมาณ 2562 วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้ 1. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th 2. จัดส่งข้อมเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางแฏิบัติตามมาตร 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ด้วยพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านพืชมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ด้วยการให้สิทธิคุ้มครองตามกฏหมาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช ในกรณีการควบคุมกำกับดูแลการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพื่อการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ์พืช ได้กำหนดไว้ดังนี้ 1.มาตรา 52 กำหนดให้ "ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชะื้นเมืองทั่วไปหรือพัยธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์..." 2. มาตรา 53 กำหนดให้ "ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มอได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด" กรมวิชาการเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ในแผ่นพับ และดาวน์โหลดเอกสาร กฏระเบียบ และคำขอ ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ได้ที่ QR code และเมื่อได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว โปรดแจ้งแบบตอบรับซึ่งบรรจุใน QR code ดังกล่าว ให้สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ทราบด้วย

ขอเชิญส่งบุคลากรเขาร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หรือทาง online ตามlink http://goo.gl/forms/XHCmf0GP1nht4XvU2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมส่งใบสมัครที่ดำเนินการเรียบร้อยแลัมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://research.sskru.ac.th และ Webpage http://www.facebook.comresearch.sskru

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มีกำหจดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research in Teaching and Learning เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถนำเอาเทคนิคและวิธีการในการวิจัยไปประยุทกต์ใช้ต่อไป ตลอดจนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาทและบุคคลทั่วไป จำนวน 3,500 บาท (ไม่ร่วมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ" ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ตามรูปแบบที่กำหนด ไปที่ E-mail : acaderegis@christian.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next