สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 46 จากทั้งหมด148

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020)

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020) ภายใต้หัวข้อ “Maritime Studies & Marine Innovation : Towards a Sustainable Ocean” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น10) โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok Hotel) ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020) เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น 10) โรงแรมอวนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (AVANI Riverside Bangkok Hotel) ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://maritime.cmu.ac.th/MSMI2020/index และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวรพีพร เบือนขุนทด ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 086-306-3824 และ 034-870-7089 หรืออีเมล์ : msi2020@cmu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมไปถึงหน่วยงานถาครัฐ เอกชน และภาคประชาสัมคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. การนำเสนอผลงานในรูปแบบ online Conference ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด 19 ในการนี้มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยา ครั้งที่ 10 ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้ สามาถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนภึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-46-6666 ต่อ 1048 มือถือ 082-629-1970 อีเมล์ : prconference@up.ac.th

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในการนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร รวมถึงทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยการสแกน QR Code พร้อมกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการชำระเงิน และติดต่อสอบถามที่ โทร 02-241-7191-5 ต่อ 4123, 4151

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานวิจัย “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)”

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้จัดทำแผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2565-2567 เพื่อเสนองบประมาณ ประเภท Functional-based Research Fund ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปีงบประมาณ 2565 และกำหนดกรอบประเด็นวิจัยภายใต้แผนงานนี้สนับสนุนการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal) โดยคาดหวังนำผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ นั้น ในการนี้ เพื่อให้องค์ความรู้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ EMS new normal ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านหรือบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย/นักวิชาการและผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการสร้างองค์ความรู้ในแผนงานวิจัยประเด็น “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)” ด้วยการส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ไม่เกิน 2 หน้า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารและการนำส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ได้ที่ QR Code

Mitsui Sumitomo Insurance Welfare foundation research grant 2020

ส่วนส่งเริมและบริการการศึกษา ได้แนบสำเนาหนังสือของบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ประเทศไทย ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง Mitsui Sumitomo Insurance Welfare foundation research grant 2020
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next