สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 27 จากทั้งหมด148

เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การขอรับการคัดเลือกโดยการเสนอชื่อ และการขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง จึงขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 คณะ โดยหน่วยงานของท่านสามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดเสนอขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง โดยมีระยะเวลาการส่งเอกสาร ในวันที่ 8 – 31 มีนาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.30 น. ในรูปแบบ Hybrid Conference จัดงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent Live ในการนี้ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th “หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1. ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาส เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านได้รับทราบ 2. ขอเรียนเชิญหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ภายวนวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูรายละเอียดการส่งได้จาก QR Code

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดส่งผลงานเข้าประกวด ระดับายุ 5 – 8 ปี - ระดับอายุ 25 ปี ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซด์ ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซด์ www.bpi.ac.th/artcontest

เลื่อนการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 3 และ ขยายเวลาการจัดส่งผลงานวิชาการ

สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรอัจฉริยะกู้โลก” The 3rd National Conference of the Institute of the Vocational Education in Agriculture 2021 : NaCIVEA3-2021 “Smart Aggies Restore the World” ในระว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และกำหนดจัดส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น เนื่องจาก สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้รับการประสานจากภาคีและเครือข่ายวิชาการในการเลื่อนการประชุมฯ และขยายเวลาในการจัดส่งผลงานวิชาการ จึงขอแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของการประชุม ฯ ใหม่ ดังนี้ 1. ปรับขยายกำหนดการการจัดส่งผลงานวิชาการ เป็น ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 2. เลื่อนการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 3 เป็นวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถประสานงานรายละเอียดได้ที่ นายพงส์ชิต ชิตพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 063-959-1989 และ นางวราภรณ์ โตแทน หมายเลขโทรศัพท์ 083-893-4894
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next