สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 42 จากทั้งหมด148

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities

มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งใน และต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับสากล โดยผลงานทางวิชาการที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร RJSH ซึ่งมีกำหนดการออกวารสารจำนวน 2 เล่ม/ปี (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ในการนี้กองบรรณาธิการ RJSH จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันฯ ของท่านร่วมส่งบทความ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร เล่มที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://rjsh.rsu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-791-5690, 5692 หรืออีเมล์ rjsh@rsu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับบทความเผื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นฉบับล่าสุด เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) และเปิดรับพิจารณาทบความวิจัยตลอกทั้งปีผ่านระบบ Online Submission ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพในกลุ่มที่ 2 จากดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (รับรองระกว่างปี 2563 – 2567) ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยินดีเป็นสิ่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งบันประสบการณ์ร่วมกันกับคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงขอเชิญบุคลการและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น โดยสารมารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (Thaijo) ได้ดังนี้ 1. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญิ่ปุน : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJornal) (กำหนดเปิดรับบทวามตลอดทั้งปี) 2. วารสารสถาบันเทคโนโลยี htts://www.tci-thaijo/index/TNijournal กำหนดเปิดรับบทความตลอดทั้งปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑามาส ประสพสันติ์ (ผู้ประสานงานวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 02-763-2600 ต่อ 2402 อีเมล์ Journaleng@thi.ac.th (เล่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) และ อีเมล์ Journalba@tni.ac.th (เล่มบริหารธุรกิจและภาษา)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานปลักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) จากเดิมที่เลื่อนมาวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ทำให้มีมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้นสำหรับการจัดประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการแพร่กระจายของโรค ทางวิทยากรและคณะผู้จัดฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขี้น และให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนวันในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการอีกครั้ง เป็นวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว๊บไซต์ http://il.mahidol.ac.th/soti6/ หรือสมัครได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ แสกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9729, 02-441-9734 หรือ 086-320-5925

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563” ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ สตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมใความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมฯ และขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเพื่อให้ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารสาระคาม / วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal) ทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อสเนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next