สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 101 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะมนษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผ็สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการสู่สาธาณชน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในงานวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการดังกล่าว ให้แก่บุคลากรผ็ที่เกี่ยวข้อง หรือผ็ที่สนใจได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางกิติยาวรรณ ขวัญคง โทรศัพท์หมายเลข 09-8484-9202

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562

ตามที่สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น ในการนี้ ทางสมาคมใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้กับเครือข่ายบริหารการศึกษาทางภาคกลางเพื่อรับทราบและร่วมงานต่อไป

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา และประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “การขอรับรองมาตรฐานกับ สมอ.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Conference: NAC 2019) ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ อนุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในการนี้ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “การขอรับรองมาตรฐานกับ สมอ.” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียมไปโอเทค อาคาร 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๔.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี รายละเอียดกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และแนวทางการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนบั๙นวัตกรรมไทย การกำหนดมาตรฐานผลิตภะณฑ์อุตสาหกรรม การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎระเบียบ ข้อมังตับที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานผลิตภาณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการของสถาบันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานราชการ รวมทั้งภาคเอกชน จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์การประชุม http://nstda.or.th/r/nac2019-TISI และเลือกลงทะเบียนในหัวข้องานสัมมนา พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” Thailand Transformation for Sustainable Growth” วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนประมาณ 800 คน นั้น สำนักวิจัย สถาบันบัณฑติพัฒนบริการศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th หัวข้อลงทะเบียน online ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-727-3300, 02-272-3312

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศาษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลปีงบประมาณ 2562 เพื่อดำเนินโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้นไปที่ 5 กลุ่มเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเครื่องเกษตรและอาการ กลุ่มเรื่องสังคมสูงอายุ กลุ่มเรื่องเมืองอัจฉริยะ กลุ่มเรื่องพลังงานชีวภาพ และ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย สมาคม ทปอ. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาลประเทศไทย 4.0 เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการต่างๆ ใน 5 กลุ่มเรื่องภายใต้โครงการ Innovation Hubs นั้น ในการนี้ สมาคม ทปอ. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ (ปิดผนึก) ดังล่าวมายังฝ่ายเลขาธิการสมาคม ทปอ. ได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กลุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next