สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 104 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสนองนโยบายของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันครบ 25 ปี ในปี พ.ศ 2562 นี้ คพท.จึงมีความเห็นว่าควรทำการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวบรอมผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับจริยธรรมของสังคมไทย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และปาฐกถาพิเศษ การประชุุมสัมมนาฯ ครั้งนี้้ ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และรูปแบบโปสเตอร์ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย ในการนี้ วช. ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานของท่านจึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดที่ท่านเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ วช. ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาติด Banner บน Website ของท่าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง http:\ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาัลยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการแลัพันกงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนผู็ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ปละผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นั้น ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อท่าน หากท่านมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\umdc.tsu.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ การออกแบบงานวิจัย รู้จักประเภทของข้อมูลและ big data อีกทั้งใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านและ บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์แก้ผู้สนใจ พร้อมนี้ได้แนบแผ่นพับรายละเอียดมาด้วย

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จำนวน 2 คน (สัญญาจ้างปีต่อปี) ปฏิบัติงานในภารกิจ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานในภารกิจ ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 17,200 บาท คุณสมบัติรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Open Call for submitting research manuscripts at the RSU National and International Research Conference 2019

Rangsit University in assoction with Prachachuen Research Network (PRN), Malayan Colleges Laguna, Nonglam Unversity, Honoi University of Science and Technology, University of Wollongong, National University of Kaohsiung, Dewey International University, Vietnam National University and University of Merdeka Malang are organizing an annual academic event: the 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science and Humanities 2019 (RSUSSH 2019) on 26th April 2019. Entitled "Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, researchers, and other participants from around the world to discuss, and share their experiences, knowedge, expertise and best practices on medical science, health science, engineering and technology, architecture, arts and design, social science, humanities, education and Chinese studies. The event aims to provide opportunities for participants to gain new knowledge, share educational experiences, and create professional network among colleagues in the same area. We would be most gratful if you would kindly assist us by promoting this call for proposals within the research network of your organization. Detail canbe assessed at http://rsucon.rsu.ac.th/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next