สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 83 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมตรงเหตุ (Precision Medicine) ติดตามความก้าวหน้าของวิทยากรและนวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ตามวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://bit.ly/2l10Mu0 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้ดำเนินการกำหนดจัดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบโจทย์, ความต้องการโครงการวิจัย จสกหน่วยใช้รวมทั้งรับทราบสักยภาพของทรัพยากรทางด้านการวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 และระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย ในการนี้ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข่ารวมการอบรมฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมอบให้ พันเอก อำนาจ สารันต์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 099-165-8899 E-mail : ardo_research@outlook.com เป็นประธาน

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0” ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://seminarrearch.pkru.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast 2019

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงนิทรรศการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast 2019 ภายใต้กรอบแนวคิด “Circular Economy: Opportunity of Bioplastics” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Ambassador Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ รวมทั้งการประเมินสาถนการณ์ปัจจุบันนโยบายของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและในตลาดโลกนั้น ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรษการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ Innobioplast 2019 ระหว่างวันที่ 4- 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Ambassador Bangkok โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ที่ E-mail : Pskaopoon@gmail.com , thaibioplastics@outlook.com

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกบอรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม X04 ชั้น 10 อาคาร KX (KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคการผลิต อุตสาหกรรม และภาคสังคม และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศ นำสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ ในการนี้ มจธ.จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และโปรดส่งบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได่ผ่านทางอีเมลล์ research@kmutt.ac.th หรือทางไปรญณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยระบุสมัครโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next