สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 16 จากทั้งหมด148

ขอข้อมูลในการร่วมรายการ UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on Uninet and Computer Application : WUNCA) เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น เพื่อให้เครือข่ายของ สบทศ. ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย สบทศ. จึงได้ดำเนินการจัดรายการออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย” ซึ่งกำหนดจัดรายการทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจในหน่วยงานมาร่วมออกรายการ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตาม QR Code ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้มอบหมาย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02-333-3866 เป็นผู้ประสานงาน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกและมาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน เพื่อให้ทราบถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากมาตรการฯ โดยภาคเอกชน รวมทั้งให้ทราบถึงประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ ในมุมมอง/ประสบการณ์ของภาคเอกชน โดยโครงการวิจัยนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และคณะ เป็นผู้ทำการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการมาแล้วหนึ่งปี และทำการเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะนักวิจัยมีกำหนดที่จะนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณชนในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Meeting สกสว.จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือ ผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัย พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้ โดยท่านสามารถลงทะเบียนในแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาผ่านแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวอจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาศเผยแพร่ผลงานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปล่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และสร้างบรรยายกาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่วผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร 074-200341 Email: hu_conference@hu.ac.th

จัดการฝึกการอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดียมีกำหนดจัดการฝึกการอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานภาครัฐอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในหลักสูตรต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฯ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec และโปรดส่งสำเนาใบสมัครออนไลน์พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pi.khemthong@mfa.mail.go.th ล่วงหน้าก่อนวันเปิดหลักสูตร 10 วัน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้ประสานงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ที่คุณพิเชษฐ เข็มทอง เบอร์โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 43102

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำนดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่องการ “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.westem.ac.th/westernnew/wtu-research ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next