สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 86 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ (เช่า ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System :NRMS) ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นั้น ในการนี้ สวก.ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขอเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2562 และ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ซึ่งการอบรมดังกล่าวเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้มีประสบการณ์ ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นั้น ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสหะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\umdc.tsu.ac.th

ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำจดหมายข่าวปีที่ 9 ฉบับที่ 25 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ ใคร่ขอส่งจดหมายข่าวศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานได้ทราบอย่างทั่วถึง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้”

สถาบันนวัตกรรมการเรีนยรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาภายใต้ชุดโครงการวิจัย “เพาะพันธ์ปัญญา” ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดเชิงเหตุและผล คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถต่อยอดใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเองได้ จึงจัดแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย โดยกำหนดค่าลงทะเบียนกิจกรรมละ 3,500 บาท

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” (TECHCON 5th 2019) ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และรปะสบการณ์ตลอดถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการ ประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://techcon.siamtechu.net ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next