สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 132 จากทั้งหมด148

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 กิจการเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ขึ้นระหว่าง "งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โปสเตอร์กิจกรรมเพื่อขอเชิญชวนท่านที่สนใจได้รับทราบถึงกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่องดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2561

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ หากท่านที่สนใจมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศดังกล่าว จึงขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่มพร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของ CD จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้สามารถส่งได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ วช. และสำนักงบประมาณ ได้จัดทำกรอบการวิจัยที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2562 จึงได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมระดมสมองร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ร่วมกับสำนักงบประมาณ กำหนดจัดการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้ที่ goo.gl/MThAUn

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยแมาฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามตำแหน่งดังเอกสารแนบ และเพื่อให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการรับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next